ประเทศไทยตัดสินใจที่จะดำเนินการตามมาตรการบรรเทาสาธารณภัยที่เหมาะสมในระดับประเทศ (NAMAs) ที่จำเป็นจากประเทศกำลังพัฒนาภายใต้สนธิสัญญาโคเปนเฮเกนประจำปี พ.ศ. 2552 และข้อตกลง Cancun 2010 ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของแผนปฏิบัติการระยะยาวใหม่ Phirun กล่าวว่าประเทศได้พัฒนาเป้าหมายภายใต้ NAMAs ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2556

และส่งให้สำนักเลขาธิการปลายปีพศ. 2557 กำหนดเป้าหมายที่ประมาณร้อยละ 7 ถึงร้อยละ 20 ของการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในปี 2563 ซึ่งคาดว่าจะเทียบเท่ากับมากกว่า 360 ล้านตันของ CO2 มันขึ้นอยู่กับการทำงานร่วมกันของแผนระดับชาติเกี่ยวกับภาคพลังงานและการขนส่งซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 70 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์ GDP ของประเทศซึ่งมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 5 เปอร์เซ็นต์