พรรคประชาชนได้กระตุ้นให้ราชอาณาจักรไทยมีการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปสู่รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญเมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นชอบให้รัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์เพื่อยุติการรัฐประหารไม่มีเลือด เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่นักปราชญ์หนุ่มชาตรีชาติประภัสสรและภัณฑารักษ์กิตติมาเจริญประดิษฐ์เป็นสัญลักษณ์ของแนวคิดทางการเมือง

และอุดมการณ์ของพรรคประชาชนผ่านนิทรรศการศิลปะ “ปฏิวัติสิ่งทอ” ซึ่งจัดขึ้นที่ Cartel Artspace ในกรุงเทพฯ “ภายในเวลาเพียง 15 ปี [1932-1947] พรรคประชาชนได้คิดค้นและนำนโยบายที่สำคัญหลายอย่างที่ทำให้รากเหง้าความประพฤติและบรรทัดฐานที่ยาวนานไปพร้อมกับความปรารถนาที่จะพัฒนาและทำให้ประเทศที่ทันสมัยขึ้นในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ในงานศิลปะการออกแบบและสถาปัตยกรรมด้วย , “สถาปนิกชาตรีบอกเดอะซันเดย์เนชั่น