การค้าไทย-เกาหลีใต้ 2 เดือนแรกโตกว่าร้อยละ 20
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมา การค้าระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 การค้าระหว่างสองประเทศมีมูลค่า 12,724 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวจากปีก่อนหน้าร้อยละ 12 และในปี 2561 (มกราคม-กุมภาพันธ์) มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ อยู่ที่ 2,290.2 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ของช่วงเวลาเดียวกัน ร้อยละ 20.6 โดยไทยส่งออกไปเกาหลีใต้ 756.4 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าจากเกาหลีใต้ 1,533.8 ล้านเหรียญสหรัฐ

นางอรมน กล่าวว่า จากการติดตามข้อมูลการใช้สิทธิประโยชน์ FTA พบว่าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี หรือ AKFTA ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 จนถึงปัจจุบันไทยได้ลดภาษีสินค้าในกลุ่มสินค้าปกติเหลือร้อยละ 0 ไปแล้ว จำนวน 8,455 รายการ คิดเป็นร้อยละ 88 ของรายการสินค้าทั้งหมด โดยยังคงเหลือกลุ่มสินค้าอ่อนไหวที่ยังไม่มีการลดภาษี จำนวน 1,155 รายการ หรือร้อยละ 12 ของรายการสินค้าทั้งหมด อาทิ ส่วนประกอบวิทยุ/โทรทัศน์ แผ่นเหล็กรีดร้อน และส่วนประกอบยานยนต์

ขณะที่เกาหลีใต้ได้ลดภาษีสินค้าในกลุ่มสินค้าปกติเหลือร้อยละ 0 ไปแล้ว จำนวน 11,297 รายการ คิดเป็นร้อยละ 90.9 ของรายการสินค้าทั้งหมด และยังคงเหลือกลุ่มสินค้าอ่อนไหวที่ยังไม่มีการลดภาษี จำนวน 1,130 รายการ หรือร้อยละ 9.1 ของรายการสินค้าทั้งหมด อาทิ ไม้อัด ข้าวโพดหวาน มันสำปะหลังแช่แข็ง และมันสำปะหลังอัดเม็ด ทั้งนี้ ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561 ไทยส่งออกไปเกาหลีใต้โดยใช้สิทธิภายใต้ FTA อาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี 468.3 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 87 ของมูลค่าการส่งออกของรายการสินค้าที่ได้รับสิทธิ ขณะที่นำเข้าโดยใช้สิทธิภายใต้ FTA อาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี 383.9 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 25 ของมูลค่านำเข้าสินค้าที่ได้รับสิทธิ

สำหรับสินค้าส่งออกหลักสำคัญของไทยไปเกาหลีใต้ ได้แก่ เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้งฯ เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ฯ ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ยางพารา และสินค้านำเข้าสำคัญของไทยจากเกาหลีใต้ได้แก่ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องบิน เครื่องร่อน อุปกรณ์การบิน

นางอรมน เสริมว่า เกาหลีใต้ถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง มีความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม โดยเฉพาะด้านวิศวกรรม ด้านไอที เคมีภัณฑ์ เครื่องสำอาง และอุปกรณ์การแพทย์ ซึ่งหากผู้ประกอบไทยสามารถร่วมมือและดึงนักลงทุนเกาหลีใต้ให้เข้ามาร่วมลงทุนในไทย จะเป็นโอกาสที่จะก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมด้านสินค้าและบริการของไทย ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับประเทศ

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการไทยสามารถตรวจสอบข้อมูลอัตราภาษีนำเข้าภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ของไทย และของประเทศคู่เจรจารวมทั้งเกาหลีใต้ ได้ที่เว็บไซต์ www.dtn.go.th หรือที่ http://tax.dtn.go.th เพื่อวางแผนในการส่งออกหรือนำเข้า และหันมาใช้สิทธิ FTA ในการส่งออก – นำเข้าให้มากขึ้น เพราะการใช้สิทธิ FTA จะทำให้ราคาสินค้าถูกลง เนื่องจากสินค้าจะได้รับการลดหรือยกเว้นภาษีนำเข้ายังประเทศปลายทาง-

ขอบคุณข่าว ทันเหตุการณ์ ติดตามต่อได้ที่ สำนักข่าวไทย.